Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 4.8.2020

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Doplnený bod: Návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom mestského zastupiteľstva

5. Návrhy na schválenie dotácií v súlade s VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

6. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“, Hečkova 9, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.1.2021

7. Návrh nadobudnutia nehnuteľného majetku

8. Záver

 

Materiály: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-4-8-2020/ds-2137/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.