Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 7.5.2020

MsZ prebiehalo za podmienok, ktoré určil hlavný hygienik. Nepoužívalo sa elektronické hlasovanie a osobné mikrofóny.

PROGRAM:

Dokončenie prerušeného MsZ zo dňa 20.2.2020

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie skrutátorov, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.

5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin.

6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 124 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu.

7. Návrh Dodatku č.1 k Zmluve o združení na realizáciu stavby „Atletický a futbalový štadión, Ul. Československej armády, Martin“.

8. Návrh na schválenie kontokorentného úveru na prevádzkové výdavky

9. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Martin na rok 2020

10. BOD stiahnutý z rokovania a nahradený bodom : Doplnenie členov školskej rady na ZŠ Hurbanova. Autoremedúra uznesenia MsZ č. 268/19 zo dňa 28.11.2019, ktorým bol schválený rozpočet mesta Martin na rok 2020

11. Postup mesta Martin pri dočasnom znížení nájomného, resp. pri odklade platenia nájomného za užívanie nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mesta zatvorených na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 s účinnosťou od 16.03.2020.

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov

14. Záver

MATERIÁLY:

https://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2Ddna%2D7%2D5%2D2020/ds-2123/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.