Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.10.2020

PROGRAM:

1.Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu

4.Správa o  plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

Pridané body:

4./1 Zmeny v Mestskej rade

4./2 Zmeny v komisiách

4./3 Zástupca poslancov v redakčnej rade Martinských novín

29.PRESUNUTÝ BOD: Návrh na schválenie zástupcov mesta do orgánov právnických osôb založených mestom Martin

5.Návrh na zmenu rozpočtu mesta Martin na rok 2020

6.Návrh zmeny rozpočtu Mesta Martin na rok 2020 o použitie návratnej finančnej výpomoci z MF SR na výkon samosprávnych funkcií mesta

  1. STIAHNUTÝ z ROKOVANIA: Návrh na prenájom nehnuteľného majetku –priestory v budove ZŠ sMŠ, Priehradná 11, Martin –prípad osobitného zreteľa

8.Návrh na prenájom nehnuteľného majetku

9.Návrh na prenájom pozemku a následne nadobudnutie stavieb do vlastníctva mesta od Šimon Plus, s.r.o.

10.Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku

11.Návrh na prevod nehnuteľného majetku

12.Návrh na zverenie majetku do správy Správe športových zariadení mesta-projektová dokumentácia PUMP Track

13.Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku

14.Informatívnu správu o  postupe mesta pri riešení problematiky predĺženia platnosti užívania malej okružnej križovatky Košúty I. na ceste I/65 a snahe jej majetkovoprávneho vysporiadania v zmysle prijatého Uznesenia MsZ 167/2019

Vystúpenie občanov:

15.Informatívna správa o získaných cenových ponukách pre jednotlivé možnosti a varianty MHD z pohľadu vozového parku ako aj druhu paliva a ich porovnanie z ekonomického a ekologického hľadiska.

16.Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby 2020/2021

17.Protest prokurátora č.k. Pd 83/20/5506-5 zo dňa 9.9.2020 proti ustanoveniam § 19 ods. 2 písm. a) ab) a § 20 ods. 1 písm. a), písm. b) VZN mesta Martin č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

18.Predkladacia správa k preskúmaniu platného ÚPN-SÚ Martin.

19.Zadanie Urbanistickej štúdie Martin –Košúty.

20.Informatívna správa o rozpracovanosti investičných akcií mesta Martin vrátane verejného obstarávania k 30.9.2020

21.Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2020 za Martinskú teplárenskú a.s.

22.Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2020 za Stefe a.s. Martin

23.Presunutý bod za bodInformatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o. za rok 2019 a informácia o pripravovanej zmene programovej štruktúry vysielania programovej služby Televízia Turiec (TVT)

24.Správa o výsledkoch hospodárenia Matra, n.o. za I. polrok 2020

25.Návrh dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, P. Mudroňa 6, Martin

26.Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Hurbanova 27, Martin ako súčasti Centra voľného času, A. Kmeťa 22 v Martine do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2021

27.Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy v ďalšom funkčnom období rád škôl

28.Informatívna správa o počte detí a  žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2020/2021

29.PRIDANÝ BOD: Autoremedúra uznesenie Zriadenie MŠ Ako u mamy

30.Zámer založenia sociálneho podniku mesta Martin

23.PRESUNUTÝ BOD: Informatívna správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Televízia Turiec resunutý bod za, s.r.o. za rok 2019 a informácia o pripravovanej zmene programovej štruktúry vysielania programovej služby Televízia Turiec (TVT

31.Informatívna správa o výsledkoch kontrol

32.Vystúpenie obyvateľov –bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

33.Rôzne

34.Interpelácie poslancov

35.Záver

MATERIÁLY:

https://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D22%2D10%2D2020/ds-2148/p1=1048

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.