Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.1.2024

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 6. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin
 7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku
 8. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta
 9. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027 na podporu
  energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách vyhlásenej 22.12.2023.
 10. Návrh na zapojenie sa do partnerstva v rámci žiadostí o grant:
  a) Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01) – Inovatívne riešenia pre ekologickejší a spravodlivejší spôsob života prostredníctvom umenia a kultúry, architektúry a dizajnu
  b) Minulosť, prítomnosť a budúcnosť demokracií (HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07) – Inovatívne riešenia, výzvy a príležitosti spojené s digitálnymi demokratickými rokovaniami, súčasný stav techniky a rámcové podmienky podporujúce jej úspešnú digitalizáciu.
  c) Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03) – CLOUDOVÁ PLATFORMA PRE DIGITALIZÁCIU A SPRÁVU OBJEKTOV KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
  d) Minulosť, prítomnosť a budúcnosť demokracií (HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08:) – Demokracia, kultúra a priestory pre online a offline občiansku angažovanosť
 11. Nadviazanie partnerskej spolupráce s powiatom Myślenice (okresom Myślenice) v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.
 12. Návrh na vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu Súkromného centra voľného času SAF (v) E pri občianskom združení GreenHouse Turiec, Bernoláka 2, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2024
 13. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady a o činnosti rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti mesta Martin za rok 2023
 14. Informatívna správa o spolupráci s partnerskými mestami a zahraničím za rok 2023
 15. Návrh na ocenenie športovcov za rok 2023
 16. Návrh na autoremedúru Uznesenia MsZ v Martine č. 4/22 zo dňa 20.01.2022
 17. Vystúpenie obyvateľov mesta (bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom)
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver
  Materiály:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D25%2D1%2D2024/ds-2512/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.