Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 14.2.2024 – mimo plánu práce

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt „Rekonštrukcia a stavebné úpravy strešného plášťa Zimného štadióna v Martine“ 5. Návrh na schválenie čerpania úveru zo Zmluvy o úvere č. 1298/CC/23 v SLSP na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia a stavebné úpravy strešného plášťa Zimného štadióna v Martine“ vo výške maximálne 470 000 € 6.Záver MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2D14%2D2%2D2024%2Dmimo%2Dplanu%2Dprace/ds-2515/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.