Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 17.9.2020

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
5. VZN č. 127 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko cintorín v Martine – Priekopa
6. Schválenie úveru na tréningovú halu
7. Návrh prevodu nehnuteľného majetku
8. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku
9. Návrh zámeny nehnuteľného majetku
10. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku
11. Návrh spôsobu prevodu formou OVS a jej podmienok
12. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2020 a monitorovacia správa
o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2020
13. Informatívna správa o činnosti a hospodárení TURVOD
14. Informatívna správa o procese prípravy podzemných garáží na Námestí S. H. Vajanského
15. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN mesta Martin č. 71
o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta
16. Informatívna správa o činnosti Nadácie Nová šanca za rok 2019 a o zmene orgánov
v nadácii
17. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb k 31.08.2019 a činnosti
Komunitného centra Bambusky za rok 2019
18. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
19. Informatívna správa o zámere mesta Martin na kandidatúru o titul Európske hlavné mesto
kultúry 2026
20. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
21. Rôzne
22. Interpelácie poslancov

23. Záver

Materiály:

https://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D17%2D9%2D2020/ds-2142/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.