Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 13.12.2019

MČ Priekopa – stretnutie s primátorom / Zníženie počtu spojov v MHD / Deti v DSS Benetrix / FS Turiec – 65. výročie / Superstár z osady / Krajské kolo – vzduchovka / Hokejový turnaj / Volejbaj – TASK Martin / THE – ukončenie jesennej časti / Archív TVT / (Visited 18 times, 1 visits […]

Hlavné správy TVT 11.12.2019

MČ Sever – stretnutie s primátorom / Zákaznícke miesto / Ľadová plocha v centre mesta / Hádzaná – 70. rokov / Krátke správy – 50. týždeň / Curling – školská liga / Hádzaná Martin vs.Cífer / Zimná liga – 1.kolo / Plávanie – majstrovstvá SR /   (Visited 15 times, 1 visits today)

Hlavné správy TVT 9.12.2019

Mikuláš na Divadelnom námestí / Mikuláš vo Vrútkach / Mikuláš v Komunitnom centre / Vianoce na dedine / Vianočné trhy na SOŠOaS / Pastierske Vianoce / Hokej Martin vs. Žilina /   (Visited 57 times, 1 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Mobil – kamarát alebo nepriateľ?

Aktuálna téma v 50. týždni (9.-15.12.2019) Mobil v dnešnej dobe vedia používať aj tie najmenšie deti. Jeho používane deťom pomáha alebo naopak škodí? Aj na túto otázku hľadali odpoveď deti zo Základnej školy Hurbanova, spolu s odborníkmi z Jesseniovej lekárskej fakulty UK. (Visited 14 times, 1 visits today)

Je minulosť pred nami?

Aktuálna téma v 49. týždni (2.-8.12.2019) V dnešnej aktuálnej téme sa budeme rozprávať o zločinoch komunizmu a o totalitnom režime, ktorý vládol pred rokom 1989. Ďalej sa dozviete, či bola Nežná revolúcia naozaj nežnou a aj to, ako naša minulosť ovplyvňuje našu súčasnosť. Do nášho štúdia prijal pozvanie člen OZ Living memory Martin Slávik, ktorý […]

Beseda s priamymi účastníkmi Nežnej revolúcie

Aktuálna téma v 48. týždeň (25.11.-1.12.2019) V aktuálnej téme sa budeme opäť venovať atmosfére novembrových dní v roku 1989. Pri tejto príležitosti sme si do štúdia našej televízie pozvali osobnosti, ktoré boli pred 30. rokmi priamymi účastníkmi významných udalostí, ktoré zanechali trvalú pečať v našich novodobých dejinách. Do štúdia prijali pozvanie významný slovenský scénograf a […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Prerušené mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 2.12.2019

Program: PROGRAM: 19. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 Pred hlasovaním bolo rokovanie prerušené – pokračovať bude 2.12.2019 20. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za r. 2019 21. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov k 31.10.2019. 22. Autoremedúra Uznesenia č.235/19 […]

Mestské zastupiteľstva mesta Martin dňa 28.11.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta 8. Zadanie Urbanistickej štúdie Dostavby HBV Martin – Záturčie 9. Správy o výsledkoch a […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.10.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2019 za organizáciu Martinská teplárenská a.s. a Stefe a.s. Martin 6. Prenájmy nehnuteľného majetku 7. Zámena nehnuteľného majetku 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku 9. Prevody nehnuteľného […]
(Visited 2397 times, 1 visits today)