Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 12.10.2018

Socha: Gajdošove valašky / Výstavy k 100.výročiu ČSR / Živena – konferencia / Živena – Magda Vášáryová – jubilantka / FS Podhradčan-stretnutie / Sárová Bystrica 2018 / Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe / Hokej Martin vs.Prešov / Hádzaná Martin vs. Cífer / Archív TVT / Vysielané v auguste 1996 Obec Podhradie  – Výstup na Chleb     (Visited […]

Hlavné správy TVT 10.10.2018

Seniori v Dennom centre / Priekopský deň / Deň železnice – Rušňové depo Vrútky / Deň železnice – areál SIM / Nová stanica HZS Veľká Fatra / Divadelný workshop / Pretek kynologických dvojíc / Hokejbal – extraliga – dvojkolo / (Visited 27 times, 3 visits today)

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Beseda s členmi Detského folklórneho súboru Turiec

Aktuálna téma v 41.týždni (8.-14.10.2018) Folklóru sa v Turci mimoriadne darí. Vo viacerých obciach a mestách pôsobia či už väčšie alebo menšie folklórne zoskupenia. S členmi jedného z nich, ktorý sa venuje prevažne deťom sme sa rozprávali o ich aktuálnej činnosti. Detský folklórny súbor Turiec je súčasťou rôznych kultúrnych podujatí v meste už viac ako […]

Predstavujeme Vám kandidátov na primátora mesta Martin

Aktuálna téma v 40.týždni (1.-7.10.2018) Mestská volebná komisia po skontrolovaní kandidátnych listín zaregistrovala osem kandidátov na primátora mesta Martin. Dvaja kandidáti stiahli svoju kandidatúru ešte pred zaregistrovaním. Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí (Marek Belák, Ján Danko, Marcel Maťovčík, Stanislav Ondruš, Jozef Petráš, Michal Pliešovský, Peter Vons a Imrich Žigo). (Visited 842 times, 9 visits today)

Deň otvorených dverí v kasárňach na Severe 2018

Aktuálna téma v 39. týždni (24.-30.9.2018) Spolu s deťmi materských a základných škôl regiónu Turiec sme sa nechali pozvať na oslavy Dňa ozbrojených síl SR do priestorov kasární na Severe. Počas pripraveného programu zložili prísahu absolventi základného výcviku profesionálneho vojaka. Deti sa potešili najmä živým ukážkam hlavne techniky. (Visited 67 times, 1 visits today)

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 18.9.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Prezentácia víťazného návrhu „Martinské Aquacentrum“ 5. Prezentácia Urbanistickej štúdie námestia SNP, Urbanistickej štúdie zóny pred nemocnicou, Architektonickej štúdie transformácie podchodu 6. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č. 71 7. Záver Materiály: http://www.martin.sk/material-na-rokovanie-msz-konane-18-9-2018/ds-1998/archiv=1&p1=20206 (Visited 67 times, 2 […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 10.9.2018

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Správa o plnení uznesení 5.Správa o plnení úloh VMČ 6.Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin 7.Nadobudnutie nehnuteľného majetku 8.Odpredaj nehnuteľného majetku –prípad hodný osobitnéh zreteľa 9.Prenájom nehnuteľného majetku vprospech mesta-Vývoj Martin a.s. 10.Prenájom nehnuteľného majetku -prípad hodný osobitného zreteľa 11.Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin-mimoriadne 16.7.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 5. Návrh na zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin na r. 2018 6. Návrhy na poskytnutie mimoriadnych dotácií […]
(Visited 835 times, 1 visits today)