Relácie

Správy TVT

Spravodajsko-publicistická relácia zameraná na aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v mestách Martin, Vrútky, Turany a v menšom rozsahu aj obciach regiónu Turiec. Svojim obsahom sa zameriava aj na spravodajstvo regionálneho športu. Správy TVT sú vysielané v premiére 3-krát do týždňa, vždy v pondelok, stredu a piatok o 18:30 hod. Každá premiéra sa reprízuje celkovo 15-krát.

Správy sa začínajú o 7:00, 9:00, 11:00, 15:00,17:00,18:30, 20:30 a 22:00

Hlavné správy TVT 17.2.2020

Zmeny v zákone o cestnej doprave / Fašiangy v škôlke / Charitatívny projekt – Humana Slovakia / Vlna od Humany / Krátke správy – 8. týždeň / Literárne pásmo – Izabela Textorisová / Hádzaná MHáK Martin vs. Malacky / (Visited 14 times, 14 visits today)

Hlavné správy TVT 14.2.2020

Chrípka – aktuálny stav / Návšteva v SOŠ dopravnej / MCORŠ – začína 16.ročník / Valentínsky karneval / Výstava rastlinná ríša-tajuplná šperkovnica / Turčianske nanuky / PK Martin – najmenší plavci / Hokej Martin vs. Spišská Nová Ves / Archív TVT / Vysielané vo februári 1998 Nová radnica  -výstavba Ecco  – Rada národnej kultúry (Visited […]

Hlavné správy 12.2.2020

Veľká Hora – vplyv na životné prostredie / DoD na Gymnáziu Jozefa Lettricha / Fašiangy v Záturčí / Koronavírus – aktuálny stav / Lucia Jesenská – finalistka Miss Slovensko / História lyžovania v Turci – výstava / V Turci a Above – folklórne vystúpenie / Ján Holiga – lyžiarske úspechy /   (Visited 31 times, […]

o –

Na Aktuálnu tému

Besedy a rozhovory zo štúdia TVT i mimo neho. Témy sa venujú problematike kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, štátnych a samosprávnych orgánov, ale aj občianskym problémom. Aktuálna téma je v premiére  odvysielaná  v utorok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkom 6-krát do týždňa.

Reláciu Na Aktuálnu tému môžete sledovať vo štvrtok a sobotu o cca 9:20, 15:20, 18:50.

Slávnostná akadémia SOŠOaS Martin

Aktuálna téma v 7. týždni (10.-16.2.2020) V školskom roku 2019/2020 sa Stredná škola obchodu a služieb dožíva 100. rokov svojej existencie. Ešte na sklonku minulého roka si túto udalosť pripomenuli slávnostnou akadémiou v priestoroch Slovenského komorného divadla. Zablahoželať prišli škole, študentom a pedagógom viacerí vzácni hostia. O kultúrny program sa postarali súčasní študenti školy. (Visited […]

Beseda o parkovaní v meste Martin

Aktuálna téma v 6. týždni (3.-9.2.2020) Venovali sme sa parkovaniu v meste Martin. Diskusia priniesla pohľad aj na problémy obyvateľov s parkovaním v centre mesta i na sídliskách, dotkla sa témy riešenia parkovania v budúcnosti. Nevyhli sme sa ani problematike zvyšovania cien za parkovné v meste Martin od 01. januára 2020. Rozprávali sme sa aj […]

Martinská hádzaná má 70 rokov

Aktuálna téma v 5. týždni (27.1.-2.2.2020) V Aktuálnej téme sa vrátime k minuloročnému výročiu martinskej hádzanej. Za účasti viacerých hostí, medzi ktorými nechýbali opory martinskej hádzanej sa na sklonku roku 2019 konalo slávnostné posedenie pri príležitosti 70. výročia vzniku prvého hádzanárskeho klubu v meste Martin. Viacerí hostia nám porozprávali o tom, ako to kedysi na […]

Dokument

Krátke dokumentárne filmy získané prostredníctvom výmeny medzi rôznymi lokálnymi televíziami. Predovšetkým s tými, ktoré sú združené v spolku Lotos. Predstavujú medailóny venované umelcom, športovcom či iným významných osobnostiam. Zaujímavé sú aj postrehy z prírody a náučné filmy o zdravom životnom štýle. Dokument je v premiére odvysielaný v pondelok cca o 18:50 hod. Reprízuje sa celkovo 6-krát do týždňa.

Dokument môžete sledovať v stredu a piatok o cca 9:20, 15:20 a 18:50.

Videotext

Súbor rôznych textových informácií, ktoré sú rozdelené do sekcií ako: oznamy, pohotovostné lekárne, policajné správy, informácie od hasičov, zaujímavosti, správy TVT, správy z regiónu Turiec, počasie, pozvánky do kina, divadla, výsledky športových zápasov, pozvánky na kultúrne i športové podujatia, recepty, inzercia, blahoželania a reklama. Videotext sa aktualizuje každý pracovný deň.

Priamy prenos

Zabezpečujeme priame prenosy z mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa daného rozvrhu. Spravidla každý posledný pondelok v mesiaci od 9:00 hod. Reprízuje sa vo štvrtok a sobotu v danom týždni.

Prerušené mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 2.12.2019

Program: PROGRAM: 19. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 Pred hlasovaním bolo rokovanie prerušené – pokračovať bude 2.12.2019 20. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za r. 2019 21. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov k 31.10.2019. 22. Autoremedúra Uznesenia č.235/19 […]

Mestské zastupiteľstva mesta Martin dňa 28.11.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta 8. Zadanie Urbanistickej štúdie Dostavby HBV Martin – Záturčie 9. Správy o výsledkoch a […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.10.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2019 za organizáciu Martinská teplárenská a.s. a Stefe a.s. Martin 6. Prenájmy nehnuteľného majetku 7. Zámena nehnuteľného majetku 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku 9. Prevody nehnuteľného […]
(Visited 3017 times, 7 visits today)