Zastupiteľstvo41 Videí

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26.9.2019

PROGRAM: Odovzdanie certifikátov mestu Martin spoločnosťou QSCERT Ocenenie úspešných študentov – ROBO CUP 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh dodatku č. 14 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 3.9.2019 – prerušené

Pokračovanie prerušeného MsZ zo dňa 22.8.2019 Program: 19. Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – darovanie – MČ Tomčany 21. Budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnému majetku – lokalita Osikovo 22. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta – Prenájom majetku pod vlakovou stanicou Martin od Železníc SR 23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 24. Návrh […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.8.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018 6. Organizačný poriadok Mestskej polície – poriadkového útvaru mesta Martin 7. Dopravná situácia na ceste I/65 v mestskej časti […]

Mestská rada mesta Martin dňa 15.8.2019

Po odhlasovaní členmi mestskej rady návrhu primátora mesta Martin Jána Danka rokovanie nepokračovalo v priamom prenose.

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.6.2019

Program: 1. Otvorenie Pridaný bod: Oceňovanie žiakov základných škôl, vymenovanie riaditeľov základných škôl 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ Presunuté body: 19. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ […]

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 19.6.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. 5. Záver Materiály: http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-mimo-planu-prace-dna-19-6-2019/ds-2051/archiv=1&p1=20206

Zasadnutie mestskej rady mesta Martin dňa 12.6.2019

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice a hovorcu MsR 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 136/19 zo dňa 30.5.2019 6. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s. 7. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2018 8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodnej […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.5.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, prostredníctvom komisie kultúry , komisie cestovného ruchu a podnikania a komisie sociálno-zdravotnej 6. Návrh nominácií na udelenie […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.4.2019

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu rokovania 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Útvaru hlavného architekta mesta Martin 6. Návrh na autoremedúru uzn.MsZ č. 66/19 zo dňa 28.3.2019 7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta Martin za […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.3.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Schválenie programu rokovania Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ  Nový bod: Informácia o uchádzanie sa mesta Martin o zorganizovanie Mládežníckej olympiády v roku 2021 Menovanie náčelníka MsP / 25. presunutý bod Návrh na zmeny v orgánoch spoločností založených alebo zriadených mestom Martin Informatívna správa o činnosti […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.2.2019

Program: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa o plnení uznesení a plnení úloh VMČ Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 31.1.2019

Program: Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN SÚ Martin 7. Návrh podania žiadosti o NFP a spolufinancovanie rekonštrukcie mestských jaslí v Záturčí 8. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 14.12.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 7. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 116 o financovaní škôl a školských zariadení 8. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin […]

Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta Martin Jána Danka

Slávnostný príhovor novozvoleného primátora mesta Martin Jána Danka počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 3.12.2018

Slávnostný príhovor dosluhujúceho primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara

Slávnostný príhovor dosluhujúceho primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara počas ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 3.12.2018

Slávnostné ustanovujúce mestské zastupiteľstvo mesta Martin – 3.12.2018

Program: Oficiálna časť: Slávnostné otvorenie Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Martin Slávnostný príhovor súčasného primátora mesta Martin Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Martin Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine Príhovor primátora mesta Martin Pracovná časť: Otvorenie Voľba návrhovej, volebnej, mandátovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Schválenie programu Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 18.9.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Prezentácia víťazného návrhu „Martinské Aquacentrum“ 5. Prezentácia Urbanistickej štúdie námestia SNP, Urbanistickej štúdie zóny pred nemocnicou, Architektonickej štúdie transformácie podchodu 6. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č. 71 7. Záver Materiály: http://www.martin.sk/material-na-rokovanie-msz-konane-18-9-2018/ds-1998/archiv=1&p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 10.9.2018

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Správa o plnení uznesení 5.Správa o plnení úloh VMČ 6.Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin 7.Nadobudnutie nehnuteľného majetku 8.Odpredaj nehnuteľného majetku –prípad hodný osobitnéh zreteľa 9.Prenájom nehnuteľného majetku vprospech mesta-Vývoj Martin a.s. 10.Prenájom nehnuteľného majetku -prípad hodný osobitného zreteľa 11.Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin-mimoriadne 16.7.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 5. Návrh na zmenu rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte mesta Martin na r. 2018 6. Návrhy na poskytnutie mimoriadnych dotácií […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin – mimoriadne 2.7.2018

Program: 1.Otvorenie 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3.Schválenie programu 4.Návrh na vymenovanie riaditeľa ÚHA mesta Martin 5.Záver Materiály: http://martin.sk/material%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dnavrh%2Dna%2Dvymenovanie%2Driaditela%2Duha%2Dmesta%2Dmartrin/d-60561/p1=20206

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 25.6.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta 7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v školskom areáli Východná -prípad hodný osobitného zreteľa 8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 9. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 28.5.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 5/1. pridaný bod: Vystúpenie k zmenám a doplkom č. 7 Územný plán 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za r. 2017 – bod presunutý po prestávke 7. […]

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.4.2018

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Správa o plnení uznesení 5. Správa o plnení úloh VMČ 6. Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2017 7. Žiadosť o schválenie novostavby jednoúčelovej trafostanice pri zimnom štadióne v Martine 8. STIAHNUTÝ z rokovania: Informatívna správa […]