Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 25.6.2020 – pokračovanie prerušeného zo dňa 4.6.2020

PROGRAM:

od prerušenia:

23. Informatívna správa o postupe realizácie investičného zámeru stavieb Tréningový zimný štadión
a Šport park Pltníky – II. etapa
24. Návrh riešenia cyklistickej dopravy v centre mesta Martin
25. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za r. 2019
26. Informatívna správa o príprave vlastnej MHD
27. Informatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným
postihnutím za rok 2019
28. Informácia o zmene Organizačného poriadku kancelárie primátora a Mestského úradu v Martine
29. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
30. Rôzne
31. Interpelácie poslancov
32. Záver

Materiály:

https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-4-6-2020/ds-2127/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.