Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.11.2023 – pokračovanie

PROGRAM:

20. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 31.10.2023 21. Informatívna správa o činnosti a hospodárení TURIEC, a.s. za rok 2022

22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra Martin n.o. za I. polrok 2023

23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

24. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

Pridaný bod:

24/1 Sťahovanie Strednej priemyselnej školy

25. Návrh na autoremedúru uzn.č. 100/23 z 27.4.2023 (komisia kultúry)

26. Návrh na schválenie poskytnutia dotácií prostredníctvom komisie životného prostredia, ver.poriadku a pož.ochrany

27. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci

28. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

29. Rôzne

30. Interpelácie poslancov

31. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.