Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 27.8.2020

Program: 1

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
 5. Prenájmy nehnuteľného majetku
 6. Zámer prevodu nehnuteĺného majetku
 7. Prevody nehnuteľného majetku
 1. Nadobudnutie nehnuteľného majetku
 1. Zrušenie uznesenia č. 50/20 zo dňa 7.5.2020, ktorým bolo prijaté odloženie platenia nájomného do 30.11.2020 z dôvodu pandémie
 2. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu zóny Martin – Veľká hora
 3. Návrh zmeny rozpočtu na r. 2020

  11/1 Pridaný bod: Zmena v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

 1. Návrh na zmenu financovania tréningovej haly
 2. Návrh dodatku č. 2 k Etickému kódexu voleného predstaviteľa mesta Martin
 1. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin, za r. 2019
 2. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turiec, a.s., za rok 2019
 3. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Garáže Martin, a.s., za rok 2019
 1. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Oblastnej organizácie CR Turiec-Kremnicko za r.2019
 2. Informatívna správa o činnosti a hospodárení dobrovoľných hasičských zborov za r. 2019
 3. Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2019/2020
 1. Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2019/2020
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
 1. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 2. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 3. Rôzne
 4. Interpelácie poslancov
 5. Záver

 

Materiály: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-27-8-2020/ds-2140/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.