Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 21.12.2023

PROGRAM: 1. Otvorenie

 Ocenenie mladého dobrovoľníka

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

5. Návrh zmeny rozpočtu mesta na r. 2023

6. Návrh rozpočtu mesta Martin na rok 2024 – 2026

7. Personálne otázky

8. Návrh na schválenie čerpania úveru zo Zmluvy o úvere č. 1298/CC/23 v SLSP na financovanie investičnej akcie „Envirocentrum – areál SIM Martin – Priekopa“

9. Žiadosť hlavného kontrolóra mesta Martin o súhlas MsZ v Martine v zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk.predpisov

10. Návrh na bezodplatné odovzdanie vyvolanej investície- preložka splaškovej kanalizácie pri Hale pri ZŠ Dubčeka

11. Majetkový vklad-vecný vklad pozemkov Atletický štadión v zmysle Zmluvy o združení so ŽSK

12. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Martin na roky 2024-2031

13. Schválenie spolufinancovania a predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre CSS Podháj

14. Podpora nájomného bývania, obstaranie nájomných bytov zo ŠFRB a z dotácie MDaV SR–Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov

15. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

17. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2024 18. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov

21. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.