Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 29.2.2024

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 5. Prerokovanie zámeru výstavby Národného centra plaveckých športov Pavla Šteinera v Martine
 6. Návrh dodatku č.2 k VZN č. 128 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 7. Majetkový blok :
  a) Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku
  b) Návrh zámeru odpredať nehnuteľný majetok
  c) Návrh prevodu nehnuteľného majetku
  d) Návrh nájmu nehnuteľného majetku
  e) Návrh zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku Športová hala Podháj
  f) Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva k pozemku medzi mestom Martin
  a Ing. arch. Dušanom Holanom a MUDr. Tomášom Holanom
  g) Návrh na odovzdanie majetku do správy SŠZM
  h) Dodatok č.4 k VZN č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin
  i) Dodatok č. 2 k VZN č. 129 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
 8. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi
 9. Dodatok č. 2 k VZN č. 132 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
 10. Návrhy zmien rozpočtu mesta Martin na rok 2024
 11. Návrh VZN č. 143 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri
  narodení dieťaťa
 12. Informatívna správa o výsledku kontrol
 13. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2023
 14. Informatívna správa o činnosti Rady primátora pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
 15. Návrh na vydanie súhlasného stanoviska k zmene v sieti škôl a školských zariadení
 16. Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Martine
 17. Zásady odmeňovania členov orgánov Mestského zastupiteľstva v Martine, ktorí nie sú poslancami
 18. Návrh na zmenu členstva v komisii dopravy
 19. Vystúpenie obyvateľov mesta
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D29%2D2%2D2024/ds-2517/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.