Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26.11.2020

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
5. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2020
6. Návrh rozpočtu mesta Martin na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023
7. Návrh Dodatku č. 18 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
8. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov – prípad hodný osobitného zreteľa
9. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
10. Návrh VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin do oblasti kultúry, školstva,
vzdelávania a mládeže, zdravotníctva a sociálnych služieb, charity, životného prostredia
a regionálneho rozvoja

PRESTÁVKA:

29. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

11. Výber variantu zabezpečovania MHD v meste Martin od roku 2022

11/1. DOPLNENÝ BOD: Voľba členov dopravnej komisie
12. Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Martin na roky 2016-2020 za školský rok 2019/2020
13. Návrh VZN č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin v oblasti športu
14. Návrh dodatku k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
15. Zvýšenie základného imania v spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o.
16. Návrh VZN č. 128 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Martin a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je v historickej časti mesta Martin zakázané alebo
obmedzené na určitý čas
17. Návrh VZN č. 129 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
18. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku
19. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku
20. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 112 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Kolónia Hviezda
21. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 111 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Sklabinská ul.
22. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 31.10.2020
23. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o.
24. Návrh na schválenie spolupráce na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „Martin“
25. Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin
26. Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií schválených uzn.MsZ č.119/20 zo 4.8.2020
27. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
28. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta
29. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
30. Rôzne
31. Interpelácie poslancov
32. Záver

Materiál:

https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-26-11-2020/ds-2153/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.