Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 10.7.2020

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 124 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu v znení dodatku č. 1

5. Návrh dodatku č. 5 k VZN mesta Martin č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

6. Návrh na zmeny rozpočtu

7. Záver

Materiály: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-10-7-2020/ds-2134/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.