Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 4.6. 2020

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Návrh na zmenu zástupcov v organizáciách založených alebo zriadených mestom
6. Voľba člena MsR
7. Návrh zmien v zložení komisií zriadených MsZ
8. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin
9. Návrh presťahovania Centra voľného času z budovy na A. Kmeťa 22 do priestorov DO Strojár
10. Návrh VZN mesta Martin o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Záturčiansky cintorín
11. Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby
12. Poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov na výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci stavby „Martin-IBV Tomčany-Veľká Hora“
13. Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa-prenájom pozemku pod stavbu „BMX AREAL Martin“
14. Návrh zámeny nehnuteľného majetku – pozemky pri ZŠ A. Stodolu – prípad hodný osobit.zreteľa
15. Centrum Priekopa s.r.o. – Návrh na :
a) prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
b) uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve NM z dôvodu hodného osobitného zreteľa
c) uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v prospech mesta Martin na stavby
16. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v prospech mesta – časť stavby MsČ Ľadoveň
17. Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016 – 2021(PU MsZ č. 10/20 )
18. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy
19. Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ 133/19 z 30.05.2019 – zaradenie Súkromnej špeciálnej materskej školy a Súkromnej výdajnej školskej jedálne A. Kmeťa, Martin pre deti s poruchami binokulárneho videnia „Očná škôlka UVEA“, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2020
20. Záverečný účet mesta Martin za r. 2019
21. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2020
22. Kompletný plán rozvoja atletického štadióna so spôsobom ďalšej údržby a financovania a vzájomných podieloch mesta Martin a VUC – prezentácia projektu formou vizualizácie

Na základe  procedurálneho návrhu bolo rokovanie prerušené a pokračovať bude 25.6.2020

23. Informácia o súčasnom stave výstavby športového areálu Pltníky a tréningovej haly
24. Návrh riešenia cyklistickej dopravy v centre mesta Martin
25. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za r. 2019
26. Informatívna správa o príprave vlastnej MHD
27. Informatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
28. Informácia o zmene Organizačného poriadku kancelárie primátora a Mestského úradu v Martine
29. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
30. Rôzne
31. Interpelácie poslancov
32. Záver

Materiály:

https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-4-6-2020/ds-2127

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.