Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.1.2023

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Zloženie sľubu poslanca MsZ
 4. Schválenie programu
 5. Informatívna správa o výsledku kontrol
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
 7. Uznesenie komisie na čerpanie mimorozpočtových zdrojov
  „Komisia pre čerpanie mimorozpočtových zdrojov sa uzniesla, že bude iniciovať ročný plán prípravy
  projektov čerpania mimorozpočtových prostriedkov pre rozvoj mesta“
 8. Uznesenie dopravnej komisie
  „Dopravná komisia sa uzniesla na iniciovaní procesov, ktoré povedú k tvorbe novej parkovacej politiky
  mesta Martin. Tieto procesy budú zahŕňať získavanie vstupných informácií od príslušných inštitúcií,
  ako aj sériu stretnutí s odbornou a laickou verejnosťou“
 9. Zmena zástupcu mesta v OOCR Turiec
 10. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ
 11. Návrh VZN č. 136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 12. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin k 30.6.2022
  a činnosti Komunitného centra Bambusky za rok 2021
 13. Vystúpenie obyvateľov mesta – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

Materiály:

https://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-r-2023-30-januar-2023/ds-2438/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.