Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 15.decembra 2022

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
 5. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na r. 2022
 6. Návrh Dodatku č. 21 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
  drobné stavebné odpady
 7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 133 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a
  prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy a školského
  zariadenia, zriadených mestom Martin
 8. Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach
 9. Dodatok č. 13 k VZN č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o
  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 10. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 120 o verejnom poriadku
 11. Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
  mestom Martin.
 12. Návrh postupu Mesta Martin v roku 2023 dočasne neuplatňovať právo prenajímateľa na úpravu výšky
  nájmu o inflačný koeficient stanovovaný štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 13. Návrh na odovzdanie tribúny na Pltníkoch do správy SŠZM
 14. Návrh na uzatvorenie budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície
  v prospech TURVOD a.s.
 15. Návrh na prevod NM- MOMAP, s.r.o.
 16. Informatívna správa o príprave výstavby vozovne Dopravného podniku mesta Martin
 17. Žiadosť o NFP a spolufinancovanie projektu z OPKŽP – Envirocentrum areál SIM Martin – Priekopa
 18. Návrh na podanie Žiadosti o NFP z programu Interreg V-A SK-CZ, projekt s názvom „Dedičstvo
  minulosti ako odkaz do budúcnosti“ spolu s Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci
  programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 19. Návrh na podanie Žiadosti o grant z European Commission s názvom: artificial Intelligence To
  enHAnce Civic pArticipation (akronym ITHACA)
 20. Správa o výsledkoch hospodárenia Matra, n.o. za I. polrok 2022 a zámer činnosti na II. polrok 2022
 21. Monitorovacia správa Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin –
  vyhodnotenie plnenia akčných plánov za r. 2022, ku dňu 30.11.2022
 22. Informatívna správa o spolupráci s partnerskými mestami a zahraničím za roky 2021- 2022
 23. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2023
 24. Schválenie sekretárov komisií pri MsZ
 25. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta
 26. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 27. Rôzne
 28. Interpelácie poslancov
 29. Záver
  Materiály:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D15%2D12%2D2022/ds-2404/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.