Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 13.2.2023 – mimoriadne

PROGRAM:

 1. Zloženie sľubu poslanca MsZ
 2. Otvorenie
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu
 5. Informatívna správa o výsledku kontrol
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
 7. Návrh na predloženie žiadosť o NFP a spolufinancovanie projektov „ Podpora regionálnych projektov v meste
  Martin- projektová dokumentácia “v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98
 8. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ
 9. Návrh VZN č. 136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na
  čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 10. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin k 30.6.2022 a činnosti Komunitného
  centra Bambusky za rok 2021
 11. Záver
  ZÁVER:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dr%2D2023%2Dzasadnutie%2Dmimo%2Dplanu%2Dprace%2D13%2D2%2D2023/ds-2440/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.