Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 23.2.2023

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Voľba mestskej rady

5. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2025

6. Návrh zmeny rozpočtu č. 1 – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2023 o nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu na investičné akcie schválené v r. 2022

7. Návrh zmeny rozpočtu č. 2 – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2023 o nevyčerpané prostriedky VMČ z roku 2022 a nevyčerpané finančné prostriedky na investičné akcie

8. Žiadosť o NFP a spolufinancovanie projektu z OPKŽP – Mestský úrad Martin – fotovoltický lokálny zdroj elektriny

9. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ

10. Informatívna správa o výsledkoch kontrol a Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2022

11. Návrh na voľbu revízora Nadácie Nová šanca

12. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v šk. roku 2022/2023

13. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady, o činnosti rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin za rok 2022 a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta Martin za školský rok 2021/2022

14. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok 2022

15. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

16. Rôzne

17. Interpelácie poslancov

18. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D23%2D2%2D2023/ds-2441/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.