Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 27.4.2023

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Zloženie sľubu poslanca
 4. Schválenie programu
 5. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
 6. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 36/23
 7. Voľba člena komisie verejného záujmu
 8. Informatívna správa o výsledku kontrol
 9. Majetkové správy:
  a) Návrh na nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku
  b) návrh na prevod nehnuteľného majetku
  c) MOMAP, s.r.o.- MČ Košúty
   Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku so zriadením vecného bremena a
   Návrh nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  d) Návrh na zmenu podmienok nájmu – Súkromná spojená škola – prípad hodný osobitného zreteľa
 10. Záverečný účet mesta Martin za rok 2022
 11. Návrh zmeny rozpočtu
 12. Návrh na schválenie úveru na výstavbu multifunkčnej voľnočasovej športovej haly
 13. Dodatok č.4 k VZN mesta Martin č.36 o mestskej polícii
 14. – Správa o výsledkoch hospodárenia Matra, n.o. za rok 2022 a zámer činnosti na I. polrok 2023
 • Program rozvoja bývania mesta Martin 2023-2028 s výhľadom do roku 2033
 1. Informatívna správa o činnosti Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
 2. Návrh na vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Hrdinov 1713/7, Martin ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie S. H. Vajanského 2, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2023
 3. Návrhy na schválenie dotácií poskytnutých prostredníctvom komisie kultúry
 4. Voľba prísediacich Okresného súdu Martin
 5. Prezentácia k stratégii trvalo udržateľného mesta
 6. Prezentácia k plánu rodovej rovnosti
 7. Vystúpenie obyvateľov mesta – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 8. PRERUŠENÉ ROKOVANIE
 9. Rôzne
 10. Interpelácie poslancov
 11. Záver
  MATERIÁLY:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dmartin%2Dkonane%2D27%2D4%2D2023/ds-2461/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.