Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 6.10.2022 – zvukový záznam

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na r. 2022

5. Záver

Materiály: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-mimo-planu-prace-konane-6-10-2022/ds-2393/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.