Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.12.2022

PROGRAM: 1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

3.1. Zámer výstavby multifunkčnej haly z úveru

3.2. Predaj pozemku v Košútoch – bytový dom – predložil Jozef Petráš

4. Plnenie uzn. MsZ č. 191/22 – informatívna správa o vplyve zákonov, nariadení a vyhlášok prijatých NR SR v období od 1.1.2021 do 30.11.2022 na rozpočet mesta

4.1. Zriadenie dočasnej komisie pre komunálne služby – preložil Michal Uherčík

4.2. Stav verejného osvetlenia – pri prevzatí sociálnym podnikom – predložil M.Uherčík

4.3. Doplnenie člena kultúrnej komisie – predložila Marína Galová

5. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2023 a návrh viacročného rozpočtu na r. 2023-2025 – stiahnutý z rokovania

6. Záver MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D22%2D12%2D2022%2Dmimo%2Dplanu%2Dprace/ds-2408/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.