Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.3.2023

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu 4. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ 5. Návrh na zvýšenie platu primátora 6. Návrh Dodatku č. 11 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin. 7. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora 8. Dodatok č. 3 k Zmluve o združení č. ŽSK 12/2012-OSMal na realizáciu II. etapy stavby „Atletický štadión-zázemie s tribúnou v Martine“- I. etapa 9. Návrh na podanie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu- oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L), projekt s názvom- ZŠ ul. J. Krónera – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy. 10. Návrh na podanie Žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, projekt s názvom Atletický štadión-zázemie s tribúnou v Martine. 11. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa a návrh na zmenu podmienok nájmu v MČ Záturčie – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec 12. Návrh na zmeny v členstve orgánov spoločností s účasťou mesta Martin 13. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ 14. Návrh na zmeny v komisiách MsZ 15. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku 16. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku17. Návrh na prevod nehnuteľného majetku 18. Návrh autoremedúry uznesenia MsZ č. 21/20 zo dňa 20.02.2020 19. Návrh súhlasu s uzatvorením záložnej zmluvy a so zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. 20. Návrh na zrušenie predkupného práva 21. Informatívna správa o výsledkoch kontrol 22. Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do roku 2026 za rok 2022 23. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na r. 2022 – 2027 za rok 2022 24. Vyjadrenie súhlasu k elokovanym pracoviskam SZUS, Michaelliho, SCVČ, Košťany nad Turcom, ZUŠ, P. Mudroňa 25. Návrh Koncepcie rozvoja športu 26. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície Martin za rok 2022 27. Informatívna správa o činnosti a hospodárení ÚHA mesta Martin za rok 2022 28. Vystúpenie obyvateľov mesta 29. Rôzne 30. Interpelácie poslancov 31. Záver

MATERIÁLY : https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dmartin%2Dkonane%2D30%2D3%2D2023/ds-2459/archiv=0&p1=85025

https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dmesta%2Dmartin%2Dkonane%2D30%2D3%2D2023/ds-2459/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.