Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo mesta Martin zo dňa 15.11.2022

PROGRAM:
1.Otvorenie

 1. Oznámenie výsledkov volieb primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
 2. Zloženie sľubu primátora mesta
 3. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 4. Príhovor primátora mesta
 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
  6.1. PRIDANÝ BOD: Predstavenie poslaneckých klubov
 6. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a určenie zapisovateľky a overovateľov
  zápisnice
 7. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov MsZ
 8. – Schválenie počtu členov mestskej rady
 • Schválenie členov mestskej rady
 1. Schválenie stálych komisií pri MsZ a ich predsedov
 2. Schválenie výborov v mestských častiach
 3. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov
 4. Určenie platu primátora mesta
 5. Zriadenie dočasnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Martin
 6. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.