Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.11.2022

Program:

PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. Zloženie sľubu poslanca MsZ 4. Schválenie programu 5. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ 6. Informatívna správa o výsledku kontrol 7. Voľba hlavného kontrolóra 8. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č.k. Pd 122/22/5506 proti VZN mesta Martin č. 120 o verejnom poriadku 9. Dodatok k Dohode o partnerskej spolupráci medzi mestom Martin a mestom Ribeira Grande (Portugalsko) 10. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin k 30. 6. 2022 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin k 30. 6. 2022 11. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022 12. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za rok 2022 13. Operatívny plán zimnej údržby na zimné obdobie r. 2022-2023 14. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 31. 10.2022 15. Žiadosť o NFP a spolufinancovanie projektu z OPKŽP – Envirocentrum areál SIM Martin – Priekopa 16. Návrh na podanie Žiadosti o NFP z programu Interreg V-A SK-CZ, projekt s názvom „Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti“ spolu s Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 17. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP z výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, projekt s názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu vozovne pre Dopravný podnik mesta Martin “ 18. Dodatok č. 14 k Zriaďovacej listine Centra voľného času 19. Návrhy na zloženie stálych komisií pri MsZ a sekretárov komisií 20. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom 21. Rôzne 22. Interpelácie poslancov 23. Záver MATERIALY: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-24-11-2022/ds-2400/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.