Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 19.7.2022 – zvukový záznam

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
 5. Návrh autoremedúry uznesenia MsZ č. 130/22
 6. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľného majetku –
  prípad hodný osobitného zreteľa-Stredoslovenská distribučná a.s.
 7. Návrh zámeru nadobudnutia nehnuteľného majetku
 8. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022
 9. Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č.131 – 4. pilier
 10. Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestom Martin a mestom Ribeira Grande
 11. Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich, pre voľby
  do orgánov samosprávy obcí 2022
 12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Martin na celé funkčné obdobie
  rokov 2022-2026
 13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Martin na volebné obdobie rokov 2023-2028
 14. Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ
 15. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 16. Rôzne
 17. Interpelácie poslancov
 18. Záver
https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D19%2D7%2D2022/ds-2385/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.