Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 15.augusta 2022 – zvukový záznam

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin.

5. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022

6. Návrh Dodatku č. 9 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin

7. Návrh Dodatku č. 15 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin

8. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Správe športových zariadení mesta

9. Informatívna správa o výsledku OVS 1,2,3/2022

10. Zadanie na spracovanie Urbanistickej štúdie „Revitalizácie a modernizácie športového areálu v Martine“

11. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zmene v sieti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

12. Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácie schválenej uznesením MsZ č. 114/22 zo dňa 26. 05. 2022

13. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-15-8-2022-mimo-planu-prace/ds-2388/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.