Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 23.6.2022

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Správa o plnení uznesení a úloh VMĆ

5. Informácia o možnej spolupráci s mestom Ribeira Grande (Portugalsko)

21. Informatívna správa o hospodárení Nadácie Nová šanca za rok 2021

22. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

6. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

7. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta

9. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta

10. Návrh na prevod nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2022 a č. 3/2022

11. Návrh na odňatie a zverenie majetku mesta

12. Dodatok č. 2 k Zmluve o združení č. ŽSK 12/2012/OSMaI na realizáciu stavby „Atletický a futbalový štadión, Ul. Československej armády

13. Dodatok č. 8 k VZN mesta Martin č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin“.

14. Návrh na zlúčenie spoločností Martinsko-Flámske podnikateľské a inkubátorové centrum, s.r.o. a Dopravný podnik mesta Martin s.r.o

15. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin

16. Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie multifunkčnej haly v areáli ZŠ Dubčeka 17. Návrh Koncesnej zmluvy na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Martin

18. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Nálepkova 5, Martin a MŠ, Jána Šimka 7, Martin

19. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k žiadosti na udelenie čestného názvu pre ZUŠ, P. Mudroňa 6, Martin

20. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2021

23. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2022

24. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom

25. Rôzne

26. Interpelácie poslancov

27. Záver

MATERIÁLY: https://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-konane-23-6-2022/ds-2381/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.