Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.2.2020

Program:
1.Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu

4.Správa oplneníuznesení aúloh VMČ

5.Prenájomnehnuteľného majetku mesta

6.Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta

7.Budúci prevod nehnuteľného majetku mesta

8.Investičný zámer vybudovania skateparku Pltníky

9.Informatívna správa opríprave zmluvy na údržbu, prevádzku aopravy verejného osvetlenia na území mesta Martin

10.Návrh Dodatku č. 2 kVšeobecnezáväznému nariadeniu mesta Martin č. 109 oprevádzkovom poriadku prepohrebisko Národný cintorín vMartine, národná kultúrna pamiatka

11.Návrh Dodatku č. 2 kVšeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 110 oprevádzkovom poriadku prepohrebisko Jahodnícky cintorín vMartine

12.Návrh Dodatku č. 3 kVšeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 111 oprevádzkovom poriadku prepohrebisko vMartine, Sklabinská ul.

13.Návrh Dodatku č. 2 kVšeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 112 oprevádzkovom poriadku prepohrebisko vMartine, Kolónia Hviezda

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 125/20 oprevádzkovom poriadku prepohrebisko vMartine –Priekopa

15.Návrh na zmenu rozpočtu mesta č. 1

16.Návrh na zmenu rozpočtu mestač. 2

17.Návrh na zmenu rozpočtu mestač. 3

18.Návrh Dodatku č. 2 kVZN č. 123 Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Martin

19.Návrh na delegovanie zástupcu mesta ako zriaďovateľa do Rady školy priZŠ, Jozefa Kronera 25, Martin

20.Žiadosť oposkytnutie dotácie zrozpočtu mesta vzmysle VZN č.105 oposkytovaní dotácií zrozpočtu mesta pre Centrum environmentálnej výchovy Turiec, o.z.

21.Informatívna správa ovýsledkoch kontrol

22.Správaokontrolnej činnostiÚHK za rok 2019

23.Vystúpenia obyvateľov mestaMartin(Tento bod bude zaradený do programu vsúlade sRokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva vMartine po bode programu, ktorý bude uzavretý ako prvý vpopoludňajšom bloku rokovania.Popoludňajší blok rokovania začína spravidla o12.00h)

24.Rôzne

25.Interpelácie poslancov

26.Záver

https://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2Ddna%2D20%2D2%2D2020/ds-2111/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.