Prerušené mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 2.12.2019

Program: PROGRAM:

19. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022

Pred hlasovaním bolo rokovanie prerušené – pokračovať bude 2.12.2019

20. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za r. 2019

21. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov k 31.10.2019.

22. Autoremedúra Uznesenia č.235/19 k spolufinancovaniu projektu GES.

23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol – vypustený z programu

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2020 – vypustený z programu

25. Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ

26. Rôzne

27. Interpelácie poslancov

28. Záver

Materiály: http://martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-28-11-2019/ds-2074

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.