Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 19.12.2019

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení a o nesplnených úlohách VMČ
5. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku
6. Návrh na prevod nehnuteľného majetku
7. Návrh zámeny nehnuteľného majetku
8. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku
9. Návrh na prenájom v prospech mesta od ŽSK
10. Návrh na zverenie majetku do správy SŠZM
11. Návrh Dodatku č. 5 k VZN čo 99 o hospodárení s majetkom mesta Martin
12. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku MsZ mesta Martin
13. Návrh VZN č. 124 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin pre oblasť športu
14. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 105
15. Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu mesta Martin 2016 – 2021
16. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Martin na rok 2019
17. Informatívna správa o obsahu podaných petícií za rok 2019
18. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok
19. Návrh Dodatku č.1 k Etickému kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Martin
20. Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Martin na roky 2016 – 2020 za školský rok 2018/2019
21. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. S. H. Vajanského 2, Martin,
ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Michaelliho 6, Martin, do siete škôl
a školských zariadení SR od 1.9.2020
22. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
24. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2020

24/A DOPLNENÝ BOD: poslanec Gajdoš –  možnosť vykonávať svadobné obrady

24/B DOPLNENÝ BOD: ZŠ Hurbanova

25. Rôzne
26. Interpelácie poslancov
27. Záver
Materiály:
http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-19-12-2019/ds-2076

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.