Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 30.1.2020

Program:
1. Otvorenie
2. Oznámenie o zániku mandátu p. Královancovej a informácia o nástupe náhradníka Ing.
Dalibora Steindla (voľba mandátovej komisie, zloženie sľubu, správa mandátovej komisie, uznesenie)
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
PRESUNUTÝ BOD:
16. Vystúpenia obyvateľov mesta Martin (Tento bod bude zaradený do programu v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Martine po bode programu, ktorý bude uzavretý ako prvý v popoludňajšom bloku rokovania. Popoludňajší blok rokovania začína spravidla o 12.00 h)
6. Plán dopravnej obslužnosti mesta Martin
7. Prenájom nehnuteľného majetku mesta
8. Zverenie majetku do správy v prospech Správy športových zariadení mesta Martin
9. Návrh na zmenu zástupcu mesta Martin v obchodnej spoločnosti TELEVÍZIA TURIEC s.r.o., so sídlom v Martine, Moskovská 1
10. Investičný zámer výstavby skateparku na Pltníkoch
11. Zadanie Urbanistickej štúdie – obytná zóna – areál bývalého pivovaru
12. Monitorovacia správa PHSKR mesta Martin k 30.11.2019
13. Informatívna správa o činnosti mestskej školskej rady, o činnosti rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin za rok 2019 a výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území mesta Martin za školský rok 2018/2019
14. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin v zmysle VZN č. 71 najlepším športovcom podľa štyroch kategórií: športovec roka, športový talent roka, športový kolektív roka a čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport za rok 2019
15. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
16. Vystúpenia obyvateľov mesta Martin (Tento bod bude zaradený do programu v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Martine po bode programu, ktorý bude uzavretý ako prvý v popoludňajšom bloku rokovania. Popoludňajší blok rokovania začína spravidla o 12.00 h)
17. Rôzne
18. Interpelácie
19. Záver

https://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2Ddna%2D30%2D01%2D2020/ds-2089/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.