Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 22.8.2019

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018
6. Organizačný poriadok Mestskej polície – poriadkového útvaru mesta Martin
7. Dopravná situácia na ceste I/65 v mestskej časti Martin – Košúty súvisiaca s dočasnou okružnou
križovatkou
8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia na posilnenie
intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje na podporu budovania technickej
infraštruktúry – cestné komunikácie v obciach s MRK
10. Program odpadového hospodárstva mesta Martin na roky 2016 – 2020
11. Budovanie vodárenských rozvodných sietí na území mesta
12. Dokončenie výstavby tréningovej hokejovej haly
13. Informatívna správa o stave deliaceho objektu MILLENIUM
14. Návrh zmeny rozpočtu – zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2019 o finančné prostriedky
z rezervného fondu na investičnú akciu „Mobilná ľadová plocha“
15. Bod bol stiahnutý z rokovania: Prenájmy nehnuteľného majetku
16. Bod bol stiahnutý z rokovania: Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – MsČ Priekopa
17. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta – pozemky pod
ihriskom v Priekope
18. Bod bol stiahnutý z rokovania: Zámena nehnuteľného majetku
19. Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – darovanie – MČ Tomčany

19.1. Predčasné ukončenie

19.2. Prestávka pred opätovnou prezentáciou

19.3. Pokračovanie a záver

Nasledujúce body neboli prerokované a presúvajú sa na nasledujúce rokovanie:

20. Návrh dodatku č. 14 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Martin
21. Budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnému majetku – lokalita Osikovo
22. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta – Prenájom
majetku pod vlakovou stanicou Martin od Železníc SR
23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
24. Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, P. Mudroňa 6, Martin
25. Návrh dodatku č. 12 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martin
26. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2020
27. Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2018/2019
28. Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2018/2019
29. Rôzne
30. Interpelácie poslancov
31. Záver

Materiály:

http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-22-8-2019/ds-2060/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.