Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 24.10.2019

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Informatívna správa o príprave vykurovacieho obdobia 2019 za organizáciu Martinská teplárenská a.s. a Stefe a.s. Martin
6. Prenájmy nehnuteľného majetku
7. Zámena nehnuteľného majetku
8. Zámer prevodu nehnuteľného majetku
9. Prevody nehnuteľného majetku
10. Zrušenie vecného bremena
11. Nadobudnutie nehnuteľného majetku
12. Návrh dodatku č.2 k VZN mesta Martin č.103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin
13. Návrh dodatku č.17 k VZN mesta Martin č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14. Návrh na VZN mesta Martin č.123.Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Martin
15. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Martine
16. Návrh na zmenu rozpočtu
17. Žiadosť o dotáciu MDaV SR na príspevok z výzvy C1 na výstavbu cyklistickej infraštruktúry cyklotrasa Martin-Tomčany
18. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia
19. Návrh využitia deliaceho objektu Millénium (plnenie uzn.č. 173/19)
20. Návrh Operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2019/2020
21. Správa o výsledkoch hospodárenia Matra, n.o., za I. polrok 2019
22. Zverenie hnuteľného majetku do správy vybraných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
23. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy
24. Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Martin v školskom roku 2019/2020
25. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
26. Návrh autoremedúry uzn.MsZ č. 215/19 – odmena hlavného kontrolóra
27. Návrh autoremedúry uzn.MsZ č. 132/19 a uzn.MsZ č. 149/19
28. Návrh Dodatku č. 5 k Štatútu neziskovej organizácie Matra, n.o., Martin
29. Návrh zmeny zástupcov mesta Martin v orgánoch neziskovej organizácie MATRA, n.o.
30. Návrh na vymenovanie členov Rady národnej kultúry
31. Rôzne
32. Interpelácie poslancov
33. Záver

Materiály:

http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D24%2D10%2D2019/ds-2069/archiv=0&p1=20206

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.