Mestské zastupiteľstva mesta Martin dňa 28.11.2019

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta
6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku mesta
7. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta
8. Zadanie Urbanistickej štúdie Dostavby HBV Martin – Záturčie
9. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
10. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 51 o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin
11. Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
12. Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
13. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 123 – Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Martin
14. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Martin na rok 2019
15. Autoremedúra uznes. MsZ č. 130/19 zo dňa 30.5.2019 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Martin na rok 2019
16. Informatívna správa o uplatnení 5% zníženia realizovaných kilometrických výkonov v MHD pre r. 2020
17. Návrh na zrušenie uzn.MsZ č. 143/13 zo dňa 29.7.2013 a bodu III. uzn.MsZ č. 86/10 zo dňa 1.7.2010
18. Návrh na zrušenie uzn.č. 187/19 z 3.9.2019
19. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022

Pred hlasovaním bolo rokovanie prerušené – pokračovať bude 2.12.2019
20. Informatívna správa o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za r. 2019
21. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a grantov k 31.10.2019.
22. Autoremedúra Uznesenia č.235/19 k spolufinancovaniu projektu GES.
23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

– vypustený z programu
24. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2020

– vypustený z programu
25. Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ
26. Rôzne
27. Interpelácie poslancov
28. Záver

http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-28-11-2019/ds-2074/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.