Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 30.5.2019

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, prostredníctvom komisie kultúry , komisie cestovného ruchu a podnikania a komisie sociálno-zdravotnej
6. Návrh nominácií na udelenie pamätných listov pri príležitosti jubilejného 15. ročníka Dní Milana Hodžu
7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – „Za spoločným priemyselným dedičstvom pohraničia“.
8. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta
9. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku
10. Návrh Dohody o urovnaní sporných práv k pozemkom zapísaných na LV č. 7948
11. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin
12. Plnenie uznesenia MsZ č. 57/19 – Kultúrna scéna
13. Informatívna správa o činnosti a hospodárení MF PIC za r. 2018
14. Informatívna správa o činnosti a hospodárení TV Turiec za r. 2018
15. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra, n.o., za r. 2018
16. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2019
17. Zámer výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole

         Pri schvaľovaní programu stiahnutý z rokovania
18. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
19. Návrh systému prestupného bývania v meste Martin
20. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej špeciálnej materskej školy pre deti s poruchami binokulárneho videnia „Očná škôlka UVEA“, ktorá bude zameraná výlučne pre deti s poruchami binokulárneho videnia, A. Kmeťa 19, Martin a Súkromnej výdajnej školskej jedálne A. Kmeťa, Martin ako súčasť Súkromnej materskej školy pre deti s poruchami binokulárneho videnia „Očná škôlka UVEA“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2020
21. Návrh Dodatku č.6 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin
22. Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby
23. Rôzne
24. Interpelácie poslancov
25. Záver
Materiály:
http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D30%2D5%2D2019/ds-2047/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.