Mimoriadne mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 19.6.2019

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s.
5. Záver
Materiály:
http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-mimo-planu-prace-dna-19-6-2019/ds-2051/archiv=1&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.