Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 20.6.2019

Program:

1. Otvorenie

Pridaný bod:

Oceňovanie žiakov základných škôl, vymenovanie riaditeľov základných škôl
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ

Presunuté body:

19. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 136/19 zo dňa 30.5.2019
6. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2018
7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodnej spol. STEFE Martin, a.s.za r. 2018
8. Návrh dodatku č. 9 k VZN č. 97/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení
9. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/18
10. Návrh na presun rozpočtových prostriedkov
11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje “ Prestupné bývanie v meste
Martin“.
12. Žiadosť o dotáciu z Výzvy č.III Prezídia policajného zboru SR – podpora činností súvisiacich
s bezpečnosťou cestnej premávky.
13. Žiadosť o dotáciu z Výzvy č.V P Ha ZZ -výstavba, rekonštrukcia hasičských zbrojníc
14. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ
15. Prenájom nehnuteľného majetku
16. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta
17. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
18. Návrh na zrušenie ťarchy z LV 1842, k.ú. Priekopa
19. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
21. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2019
22. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Bagarova 30, Martin do siete
škôl a školských zariadení SR od 1.9.2019
23. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta Martin
24. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Martin

24/1 Pridaný bod: Informácia o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o.
25. Rôzne
26. Interpelácie poslancov
27. Záver
Materiály:
http://www.martin.sk/materialy-na-rokovanie-msz-konane-dna-20-6-2019/ds-2050/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.