Mestské zastupiteľstvo mesta Martin dňa 26.9.2019

PROGRAM:
Odovzdanie certifikátov mestu Martin spoločnosťou QSCERT
Ocenenie úspešných študentov – ROBO CUP
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Návrh dodatku č. 14 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin
6. Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Prenájom nehnuteľného majetku-prípad hodný osobit.zreteľa-nebytové priestory Záturčie
10. Prevod nehnuteľného majetku
11. Nadobudnutie nehnuteľného majetku – kúpa pozemku vo vlastníctve štátu do vlastníctva mesta (majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod cintorínom v Priekope)
12. Zverenie majetku do správy – Základná škola Alexandra Dubčeka
13. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2019 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2019
14. Investičné akcií na roky 2019-2020
15. Návrh alternatívneho riešenia financovania dostavby tréningovej haly
16. Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Martin centra národnej kultúry Slovákov
17. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta
18. Voľba prísediacich okresného súdu
19. Návrh Štatútu parlamentu mladých Martin
20. Návrh na delegovanie zástupcov mesta ako zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin
21. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb k 31.08.2019 a činnosti Komunitného centra Bambusky za rok 2018
22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej polície v Martine za I. polrok 2019
23. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie pre TK DEEP
24. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
25. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta
26. Rôzne
27. Interpelácie poslancov
28. Záver

http://martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmsz%2Dkonane%2D26%2D9%2D2019/ds-2066/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.