Zasadnutie mestskej rady mesta Martin dňa 12.6.2019

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a hovorcu MsR
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 136/19 zo dňa 30.5.2019
6. Plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s.
7. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2018
8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodnej spol. STEFE Martin, a.s.za r. 2018
9. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018 – bod stiahnutý z rokovania
10. Návrh dodatku č. 9 k VZN č. 97/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
11. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/18
12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje “ Prestupné bývanie v meste Martin“.
13. Žiadosť o dotáciu z Výzvy č.III Prezídia policajného zboru SR – podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.
14. Žiadosť o dotáciu z Výzvy č.V P Ha ZZ -výstavba, rekonštrukcia hasičských zbrojníc
15. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ
16. Prenájom nehnuteľného majetku
17. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta
18. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
19. Návrh na zrušenie ťarchy z LV 1842, k.ú. Priekopa- MČ Priekopa
20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
21. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2019
22. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Bagarova 30, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2019
23. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta Martin
23/1. Doplnený bod: Rozdelenie dotácií sociálno-zdravotnej komisie
24. Rôzne
25. Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.