Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 20.9.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
6. Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH
7. Informatívna správa o činnosti MsP za I. polrok 2017
8. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
9. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2017
10. Správa o finančnom plnení krízového rozpočtu mesta Martin k 30.6.2017 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin k 30.6.2017
11. Návrh na zriadenie Výboru pre audit mesta Martin
12. Upozornenie prokurátora Pd 85/17 zo dňa 28.6.2017 a Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 114 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
13. Protest prokurátora č. k. Pd 92/17/5506-2 zo dňa 25.07.2017 proti VZN č. 55 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia; Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Martin č. 55 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia.
14. Autoremedúra uznesenia MsZ v Martine č. 43/17, prijatého na MsZ konanom 27.03.2017
15. Zámena nehnuteľného majetku
16. Návrh VZN č. 115 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
17. Vyhodnotenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb k 31.8.2017
18. Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2016/2017
19. Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2016/2017 20. Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č. 60/17 z 29. mája 2017 – Návrh na zaradenie a vyradenie elokovaných pracovísk Centra voľného času Ul. A. Kmeťa 22 v Martine do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017
21. Návrh dodatku č. 9 k zriaďovacej listine Centra voľného času Ul. A. Kmeťa v Martine
22. Návrh dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, P. Mudroňa 6, Martin
23. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul. M.Haľamovej 21 v Martine do siete škôl a školských zariadení
24. Protest prokurátora č.k. Pd 40/17 zo dňa 20.6.2017 proti VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin a návrhy dodatkov č. 3 k VZN 99 a č. 1 k VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
25. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN mesta Martin č. 71 o udeľovaní
verejných uznaní a ocenení mesta Martin
26. Rôzne
27. Interpelácie poslancov
28. Záver

Materiály

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.