Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 4.9.2017

Program:
BOD 1. Otvorenie
BOD 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
BOD 3. Schválenie programu
BOD 4. Prerokovanie navrhu PK Faktoring, s.r.o. zo dňa 25.08.2017
BOD 5. Zaver
Materiály:
http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D4%2D9%2D2017/ds-1914/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.