Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.6.2017

Program:
BOD 1: Otvorenie
Ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl zriadených na území mesta Martin za školský rok 2016/2017Voľba návrhovej a majstrov sveta v hokejbale
BOD 2:  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
BOD 3:  0:18:19  Schválenie programu
BOD 4:  0:31:21  Správa o plnení uznesení
BOD 5 :. Správa o plnení úloh VMČ
7. Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH
bod bol stiahnutý z rokovania
BOD 6:  0:35:32 Doplnený bod : Dofinancovanie športových klubov po skončení nútenej správy
BOD 7:   1:53:59  Prezentácia dopravného generelu mesta Martin
BOD 8:  3:04:05  Návrh zmeny krízového rozpočtu-zvýšenie výdavkov rozpočtu mesta Martin na r. 2017 – presunutý bod
BOD 9:   3:54:31 Informatívna správa – vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2016
BOD 10: 4:09:31 Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin, za r. 2016
BOD 11:  4:16:01 Informatívna správa o činnosti a hospodárení n.o. Matra za r. 2016
BOD 12:  420:48 Prenájom nehnuteľného majetku
BOD 13:  4:24:01 Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin
BOD 14:  4:42:24 Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2017
BOD 15:  4:29:22 Návrh VZN č. 115 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin – kat. územie Priekopa
BOD 16:  4:39:48 Informatívna správa o výsledkoch kontrol
BOD 17:   4:42:21 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
BOD 18:  4:44:02 Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Martin
BOD 19:   4:48:13 Informatívna správa o zmene organizačného poriadku
BOD 20:  4:51:04 Rôzne
BOD 21:   5:34:40 Interpelácie poslancov
BOD 22:   5:44:10  Záver

MATERIÁLY:  http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D26%2D6%2D2017/ds-1907/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.