Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.9.2017 – mimoriadne

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Návrh na schválenie dohody o urovnaní záväzku voči PK Faktoring. s.r.o.
5. Návrh zmeny krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2017
6. Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov z úveru na úhradu záväzku voči PK
Faktoring. s.r.o
7. Záver

Materiály: http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-29-9-2017/ds-1918/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.