Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 18.12.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
6. Správa o preskúmaní Územného plánu zóny Martin–Záturčie
7. Návrh na schválenie investičného zámeru na rekonštrukciu šatní zimného štadióna
8. Informatívna správa o čerpaní eurofondov a mimorozpočtových projektových zdrojov k 30.11.2017
9. Žiadosťou o 5% spolufinancovanie projektu vybudovania cyklotrasy po nábreží rieky Turiec.
10. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin na roky 2016-2020 za školský rok 2016/2017
11. Návrh dodatku č.5 k VZN č.71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin
Plávajúci bod: Ocenenie pre príslušníka mestskej polície pri príležitosti odchodu do dôchodku
12. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
14. Prenájmy nehnuteľného majetku
15. Prevod nehnuteľného majetku
16. Schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku
17. Budúce nadobudnutie nehnuteľného majetku
18. Zámena nehnuteľného majetku
19. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č.k. Pd 88/17 proti VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku
20. Návrh na schválenie zámeru nadobudnutia majetkovej účasti mesta Martin v spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o.
21. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2018
22. Návrh VZN č. 118 o určení názvov ulíc na území mesta Martin
23. Rôzne
24. Interpelácie poslancov
25. Záver
Materiály na rokovanie:
http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D18%2D12%2D2017/ds-1935/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.