Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 24.4.2017

0:00 BOD 1 Otvorenie
1:43 BOD 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2:55 BOD 3 Schválenie programu
4:14 BOD 4 Správa o plnení uznesení MsZ
19:20 BOD 5 Správa o plnení úloh VMČ
20:01 BOD 6 Aktuálna informácia o súdnom spore LS MH
63:05 BOD 7 Informatívna správa o činnosti a hospodárení SŠZ mesta Martin za r. 2016
77:32 BOD 8 Informatívna správa o výsledkoch kontrol
85:02 BOD 9 Záverečný účet mesta Martin za r. 2016 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Martin za rok 2016: a) správa o finančnom plnení rozpočtu k 31. 12. 2016 b) tabuľková časť Tvorba a použitie peňažných fondov Návrh na finančné usporiada
100:02 BOD 10 Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul. M.Haľamovej 21 v Martine do siete škôl a školských zariadení
Bod bol z rokovania stiahnutý
100:02 BOD 11 Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
Bod bol z rokovania stiahnutý
100:02 BOD 12 Prenájom nehnuteľného majetku pre výstavbu športového centra pre SZĽH.
144:42 BOD 13 Rôzne
204:30 BOD 14 Interpelácie poslancov
207:25 BOD 15 Záver

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.