Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 27.11.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o plnení úloh VMČ
6. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
Presunutý bod:
12. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020
7. Návrh dodatku č.10 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Ul. A. Kmeťa v Martine
8. Správa o preskúmaní územného plánu zóny Martin – Pred nemocnicou
9. Správa o preskúmaní Územného plánu zóny Martin–Záturčie v znení zmien a doplnkov č.1
10. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
11. Návrh VZN č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin

13. Prenájmy nehnuteľného majetku
14. Prenájom nehnuteľného majetku- užívateľ mesto Martin
15. Prevod nehnuteľného majetku – prípad hodný osobitného zreteľa
16. Správa „ Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie areálu futbalového štadióna Ul. Novomeského“
17. Informácia o vzdaní sa funkcie člena DR v TV Turiec s.r.o. a návrh na schválenie nového člena
18. Rôzne
19. Interpelácie poslancov
20. Záver
Materiály na rokovanie:
http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D27%2D11%2D2017/ds-1930/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.