Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 29.5.2017

00:00 BOD 1.Otvorenie
00:05 BOD 2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
02:30 BOD 3.Schválenie programu
03:27 BOD 4.Správa o plnení uznesení
05:35 BOD 5.Správa o plnení úloh VMČ
06:20 BOD 6.Aktuálne informácie o súdnom spore LS MH
25:12 BOD 7.Informatívna správa o činnosti a hospodárení ÚHA za r. 2016
28:05 BOD 8.Informatívna správa o výsledkoch kontrol
43:38 BOD 9.Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromnej základnej umeleckej školy Ul. M.Haľamovej 21 v Martine do siete škôl a školských zariadení
46:57 BOD 10. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018
1:40:54 BOD 11.Návrh na zaradenie, vyradenie a zmenu adresy elokovaných pracovísk Centra voľného času Ul. A. Kmeťa 22 v Martine do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017
1:45:05 BOD 12.Návrh na zaradenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ul. P. Mudroňa 6 v Martine do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017
1:47:44 BOD 13.Informatívna správa o činnosti Komunitného centra za r. 2016
1:54:58 BOD 14.Prenájmy nehnuteľného majetku – pozemkov
2:01:25 BOD 15.Prenájom nehnuteľného majetku -nebytové priestory a pozemok na Ul. Š. Furdeka 9060 v Záturčí
2:06:39 BOD 16.Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok za r. 2016
2:10:30 BOD 17.Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby
2:15:25 BOD 18.Rôzne
3:56:57 BOD 19.Interpelácie poslancov
4:04:22 BOD 20.Záver

Materiály na MsZ : http://martin.sk/materialy%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonaneho%2Ddna%2D29%2D5%2D2017/ds-1903/archiv=0&p1=20206

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.