Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 26.5.2022 – zvukový záznam

PROGRAM:
1.Otvorenie

 1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 2. Schválenie programu
 3. Správa o plnení termínovaných uznesení a úloh VMČ
 4. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 5. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku
 6. Návrh prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – BOD BOL STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA
 7. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta
 8. Návrh zámeny nehnuteľného majetku mesta
 9. Návrh dodatku č.6 k VZN 99 o hospodárení s majetkom mesta
 10. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Martin – Záturčie“.
 11. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2022
 12. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Martine
 13. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin
 14. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 131 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin v oblasti športu
 15. Žiadosti v zmysle VZN č. 131 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu-2. pilier
 16. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od
  1.9.2022: SMŠ, SZŠ, ŠKD, ŠJ
 17. a) Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016–2021k 31.12.2021
  b) Návrh Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2022 – 2028
 18. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016–2021 k 31.12.2021
 19. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 130 o poskytovaní dotácií z
  rozpočtu mesta Martin
 20. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Turiec, a.s. za rok 2021
 21. Informatívna správa o činnosti a hospodárení RETAS, a.s. za rok 2021
 22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení za rok 2021
 23. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Kultúrnej scény Martin za rok 2021
 24. Informatívna správa o činnosti a hospodárení DPMM, s.r.o. po spustení prevádzky v sfére MHD od
  1.1.2022
 25. Vystúpenie obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
 26. Rôzne
 27. Interpelácie poslancov
 28. Záver
  MATERIÁLY:
  https://www.martin.sk/materialy%2Dna%2Drokovanie%2Dmestskeho%2Dzastupitelstva%2Dkonane%2D26%2D5%2D2022/ds-2375/archiv=0&p1=85025

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.